Czy twoje produkty są oznaczone zgodnie z Dyrektywą Omnibus?

Dyrektywa Omnibus

Nowe przepisy zobowiązują podmioty gospodarcze m.in. sklepy stacjonarne oraz internetowe do poinformowania klientów o najniższej cenie towarów w okresie 30 dni od dnia zastosowania obniżki ceny danego produktu.

Możemy zaproponować rozwiązanie, które pozwoli na przygotowanie etykiety zgodnie z zasadami zawartymi w Dyrektywie Omnibus.

Potrzebujesz wsparcia, aby dostosować się do nowych wymogów?
Zapraszamy do kontaktu z nami.

Tutaj możesz zapoznać się z treścią dyrektywy:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta (Tekst mający znaczenie dla EOG).